Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (Zákona č. 561/2004 Sb. – O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Pravomoce školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

ŠR zasedá nejméně dvakrát za jeden školní rok.

Členové školské rady a kontakt

za školu:
 • Ing. Alice Brettová
 • Mgr. Jan Kulíšek
za rodiče:
 • Ing. Barbora Zemanová
 • Jiří Vaníček
za zřizovatele:
 • Martina Skalická
 • Ing. Radim Skalický

E-mail: skolska_rada@sportovniskoly.cz

předseda školské rady: Ing. Radim Skalický

Jednací řád