Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (Zákona č. 561/2004 Sb. – O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Pravomoce školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

ŠR zasedá nejméně dvakrát za jeden školní rok.

Členové školské rady a kontakt

za školu:

Ing. Alice Brettová

Mgr. Jan Kulíšek

za rodiče:

Barbora Zemanová

Jiří Vaníček

za zřizovatele:

Martina Skalická

Ing. Radim Skalický

skolska_rada@sportovniskoly.cz

předseda školské rady: Ing. Radim Skalický

Jednací řád