Povinně zveřejňované informace

1. Název

Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je právnická osoba Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o..

Škola byla zapsána do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2010. Poskytuje vzdělávání dle školského zákona . Právnická osoba vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny školního klubu, střediska volného času a školní jídelny.

3. Organizační struktura

Mateřská škola v ulici Kunická 1568 v Praze 10 – Hostivaři disponuje 2 třídami a základní škola 5 třídami prvního stupně. Druhý stupeň základní školy se nachází na adrese Veronské náměstí 595, Praha 10 – Horní Měcholupy, kde jsou 4 třídy. Na tomto pracovišti je i školní vývařovna.

Provoz mateřské školy i základní školy s družinou je od 7:00 – 17:00 hod.

4. Kontaktní spojení

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo právnické osoby: Chocerady 367, 25724 Chocerady

Místo poskytovaného vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, ředitelství a adresa pro zasílání písemností: Kunická 1568, 10200 Praha 10 – Hostivař

Místo poskytovaného vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a vývařovnu: Veronské náměstí 595, Praha 10 – Horní Měcholupy

Úřední hodiny:
Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00 hod

Adresa internetové stránky:
http://www.sportovniskoly.cz

ID datové schránky: e2ptijb

Elektronická adresa:
kancelar@sportovniskoly.cz

5. Případné platby lze poukázat na účet

2200150563/2010

6. IČO

2472649

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

Žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list

Smlouva o poskytování vzdělávání v MŠ za úplatu

Prohlášení o bezinfekčnosti

Přihláška ke stravování

Žádost o přestup žáka do ZŠ

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka na více dní

Žádost o uvolnění žáka z družiny

9. Žádosti o informace

Získat informace, podávat žádosti, stížnosti, návrhy, podněty atd., lze písemně nebo elektronicky skrz datovou schránku.

Přehled žádostí

RokPočet žádostí
20200
20210
20220

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz. bod 9.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně zasláním poštou na uvedenou adresu nebo datovou schránkou.

V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí a proti čemu se žadatel odvolává.

Lhůta pro podání opravného prostředku je uvedena v poučení příslušného rozhodnutí.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Speciální formulář pro podání opravného prostředku není vydán.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

Speciální formuláře nejsou organizací předepsány

Formuláře najdete např. na webu Portál veřejné správy

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů publikuje Portál veřejné správy.

14. Předpisy

Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a
o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy dále také ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv vedených MVČR a právo EU je k dispozici ve službě EUR-Lex

15. Úhrady za poskytování informací

Nepožadujeme úhradu za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy

Nejsou

17. Výroční zprávy

2022
2021
2020

2019

Prohlášení o přístupnosti