Kroužky

Nabídka kroužků pro druhé pololetí 2021/2022 i pro veřejnost:

 

Všechny kroužky jsou fixní (žák se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňuje tarif Standard i All Inclusive!!!

Přihlášky můžete vyplňovat zde.

Platby kroužků poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010

Stručný popis kroužků​

Španělština

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků a dalším jazykem, kterým se u nás mohou děti naučit. Kroužek španělštiny se skládá z několika fází. Dítě se naučí základy tohoto krásného jazyka, bude umět pojmenovat věci kolem sebe, dokáže poděkovat i pozdravit. Výuka je vedena interaktivní formou, kde učitel kombinuje interaktivní tabuli, hry s dětmi a jiné poutavé aktivity.
V případě zájmu můžeme domluvit individuální výuku španělštiny s lektorkou.

Programování

Děti se seznámí s ovládáním počítače a základy programování. Při vytváření jednoduchých her se naučí základní principy programování, aby si samy mohly vytvářet hry v jazyce a nástroji Scratch. Podle schopností a zájmu dětí budeme zařazovat složitější techniky a postupy.

Fotografie

Fotografický kroužek přiblíží dětem úžasný svět fotografie. Naučí se základním fotografickým technikám, práci s fotoaparátem, rozvinou svoji kreativitu a smysl pro detail. Vše co se v kroužku teoreticky naučí si budou v hodinách i prakticky zkoušet. Každý žák by si tedy na hodiny měl nosit svůj vlastní fotoaparát, aby se učil na modelu, který bude v praxi i využívat. Fotografie se pak budou zpracovávat na školních počítačích.

Judo

Cílem kroužku je seznámit děti s judem, naučit je základním judistickým dovednostem jako jsou pády, základní gymnastika a jednoduché techniky. Na kroužku se klade důraz na všestrannost a zábavné pojetí. Zároveň se děti učí na kroužku spolupracovat s kamarády, vzájemnému respektu a sebeovládání.

English club

Tento klub je určen pro děti, které mají zájem se nenásilnou formou naučit anglicky od rodilého mluvčího. Zaměřuje se především na trénink konverzace v běžných denních situacích, děti čtou anglický text, snaží se mu porozumět, následně ho vlastními slovy dokážou převyprávět. Mimo jiné spolu s anglicky mluvícím lektorem hrají různé hry, dodržují pravidla fair-play, vyrábí různé výrobky aj. Děti jsou do anglického klubu rozděleny dle úrovně jejich znalosti.

Grafika

Děti se během grafického kroužku seznámí s různými styly práce, především s prací linorytu, žáci budou pracovat s různým materiálem – např. grafický lis, barvy, váleček, rycí nástroje, špachtle apod. Děti jsou vedeni díky tomuto kroužku k soustředění, výtvarnému plánu, kázni a trpělivosti. Cílem našeho kroužku je hlavně radost z objevování a osvojování světa umění.

Anglická konverzace

Tento kroužek je určen pro děti, které mají zájem se nenásilnou formou naučit anglicky od česky mluvícího lektora. Stejně jako anglický klub se zaměřuje se především na trénink konverzace v běžných denních situacích, hraní her aj.

Atletika

Děti si vyzkouší širokou řadu atletických disciplín, zahrají mnoho pohybových her. Zároveň v této věkové kategorii se již zaměříme na techniku a rytmiku běhu. Atletické tréninky budou probíhat v případě příznivého počasí na atletickém ovále ZŠ Veronské náměstí, popř. v . V chladných měsících pak budeme využívat tělocvičnu ZŠ Veronské nám.

Psaní všemi deseti

Cílem kroužku je nenásilnou formou přimět žáky psát na klávesnici počítače deseti prsty, aniž by sledovali předlohu. Rozšiřováním dovedností psaní na české klávesnici žáci zvládnou motoriku svých prstů, ušetří svůj čas i energii. Doufáme, že později získané zkušenosti a znalosti využijí třeba i ve výuce a budoucích povoláních.

Přírodovědný kroužek

Děti se seznámí s ovládáním počítače a základy programování. Při vytváření jednoduchých her se naučí základní principy programování, aby si samy mohly vytvářet hry v jazyce a nástroji Scratch. Podle schopností a zájmu dětí budeme zařazovat složitější techniky a postupy.

Jóga

Jóga je pro svou přirozenost ideálním cvičením pro dospívající. Lekce jsou uzpůsobeny potřebám vyvíjejícího se těla – jóga nezatěžuje klouby, naopak zpevňuje kosterní svaly a pomáha budovat správné návyky držení těla. Jóga také učí naslouchat svému tělu, což je v době dospívání extrémně důležité.

Němčina

Kroužek německého jazyka bude probíhat jedenkrát týdně atraktivní formou pro žáky. Absolvováním kurzu získají žáci povědomí o německém jazyce, kterým hovoří lidé v našich sousedních zemích. Žáci se naučí základní fráze, představit sebe a okolí, pojmenovat věci, osoby a zvířata, dokáží vyjádřit jednoduché činnosti a klást otázky. Dozvědí se opět něco nového a budou pracovat formou interaktivních her, cvičení a metod.

Sociální sítě v běžném životě

Kroužek děti seznámí se sociálními sítěmi, které dnes člověk může využívat ve svém životě. Děti si přiblíží nástrahy a úskalí sociálních sítí a internetu, ale také si poví o výhodách a přednostech sociálních sítí. Na cvičné výukové platformě si zkusí úpravu fotografií, psaní příspěvků a popisků, ladění feedu, moc hashtagů a v neposlední řadě i to, jak pracovat s hate komentáři a názory. Své výsledky s námi budou sdílet na sociálních sítích naší školy.