ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je součástí každé základní školy v České republice. Škola je povinna pracoviště zřídit a provozovat na základě zákona č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

V naší Sportovní ZŠ a MŠ Človíček bylo zřízeno ŠPP, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Poskytování služeb je pro žáky i jejich zákonné zástupce bezplatné. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlas není třeba v případě, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka. Služby mohou být poskytovány též na základě žádosti jiných školských zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD).

Smyslem služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je především vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, metodická a další podpora pedagogických pracovníků.

ŠPP klade důraz na důvěrnost jednání a ochranu osobních dat klientů. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se pracovníci ŠPP dozví, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Program školního poradenského pracoviště:
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření;
 • prevenci školní neúspěšnosti;
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami;
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných;
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení;
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů;
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace;
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou;
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy;
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci;
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
Služby ŠPP zajišťují:
 • výchovný poradce
  • Mgr. Veronika Bečková – pro 1. stupeň
   – Kontakt: veronika.beckova@sportovniskoly.cz
  • Mgr. Barbora Priečková – pro 2. stupeň
   – Kontakt: barbora.prieckova@sportovniskoly.cz
 • školní metodik prevence
  • Ing. Alice Brettová
   – Kontakt: alice.brettova@sportovniskoly.cz

Škola využívá služeb školního psychologa v rámci spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10.