Aktualizace opatření MŠMT k 30.11.2020

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

  • 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
  • 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
  • Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině  zařadit žáky jednoho ročníku.
 
Provoz mateřských škol od pondělí 30. listopadu 2020:
  • Provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského  poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
Stravování:
  • Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.